Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De hierna volgende voorwaarden gelden voor alle bestellingen, orders, leveringen, overeenkomsten en andere documenten waaruit verbintenissen zouden kunnen blijken voor Fi Consulting.
Afwijkingen op deze alg.voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeen- gekomen.

Prijs

De prijs is deze zoals vermeld op de bestelbon of overeenkomst, tenzij Fi Consulting zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de factuur.

Betalingsmodaliteiten

De prijs vermeld op de factuur is betaalbaar op de datum vermeld op de factuur. In geval van betwisting, moet de factuur geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de prijs van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een interest gelijk aan 1 % per maand vanaf de vervaldatum tot de integrale betaling. Bovendien zal op elke factuur die op de vervaldatum niet werd betaald, van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire vergoeding van 12 % met een minimum van € 150 ver- schuldigd zijn. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, interesten en/of schadevergoedingen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Levering

De goederen worden geleverd op het adres vermeld op de voorzijde van de factuur of bestelbon. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, weigering van de goederen of ontbinding van de overeenkomst.

Eigendomstvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Fi Consulting tot volledige betaling van de factuur, kosten, intresten en schadevergoedingen. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur mogen de reeds geleverde goederen teruggenomen worden, zonder dat deze terugname afbreuk doet aan enig recht tot invordering van de factuur, kosten, intresten en schadevergoedingen. In de omstandigheid waarbij de koper een voorschot betaald voorafgaand aan zijn bestelling maar deze laatste niet plaatst binnen een termijn van 6 maanden na zijn betaling, of indien de koper zijn geplaatste bestelling wenst te annuleren, blijft het betaalde voorschot verworven door Fi Consulting. Fi Consulting heeft ook steeds het recht om in zulke omstandigheden zijn gemaakte kosten te bewijzen en terug te vorderen van de koper

Klachten

De klant dient de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Elke vergissing dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering door de klant schriftelijk te worden meegedeeld. De verplichtingen van Fi Consulting zullen in elk geval niet meer en niet anders kunnen zijn dan de vervanging van de gebrekkige goederen. De koper zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling.

Overmacht

Fi Consulting behoudt zich het recht voor om bestellingen op te schorten dan wel te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen,transport tekort, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, terrorisme, oorlog, ,epidemie, ongeval bij haarzelf of bij één van haar leveranciers en/of transporteurs, ongeacht de oorzaak hiervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van Antwerpen bevoegd zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die van toepassing zijn indien het een betwisting betreft tussen Fi Consulting en de koper.